Informácie o spracovaní osobných údajov pre uchádzača o zamestnanie
v spoločnosti XLSK Nábytok s.r.o.

Spoločnosť XLSK Nábytok s.r.o., so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 35 883 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31448/B (ďalej iba ,,XLSK“ alebo ,,spoločnosť“) týmto poskytuje uchádzačom o zamestnanie informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie ďalej len ako „GDPR„).

Spoločnosť XLSK Nábytok s.r.o. ďalej označovaná tiež ako „naša spoločnosť“ alebo „my“.

Venujte, prosím, pozornosť ďalej uvedeným informáciám, ktoré by Vám mali poskytnúť základný prehľad o podmienkach a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov v súvislosti s Vaším záujmom či účasti na výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta v našej spoločnosti, a to vo forme otázok a odpovedí. Vaše ďalšie prípadné otázky k spracovaniu osobných údajov adresujte na e-mailovú adresu: kariera@xxxlutz.sk
Výberové konanie v našej spoločnosti je proces oznamovania a spracovania údajov od okamihu, kedy kontaktujeme my Vás alebo Vy nás za účelom uzavretia pracovnej alebo inej obdobnej zmluvy (napr. dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, zmluvy o spolupráci a pod.) (ďalej len „zmluva“), a to až do chvíle, kedy bude vybratý úspešný uchádzač alebo do ukončenia výberového konania iným spôsobom.

Životopisy uchádzačov a informácie o Vašej osobe v súvislosti s výberovým konaním sú evidované a spracovávané povereným zamestnancom personálneho oddelenia XLSK a jej konateľom.

Životopisy uchádzačov môžu byť zaslané v PDF formáte na e-mailovú adresu spoločnosti: kariera@xxxlutz.sk

Ako dotknutá osoba a uchádzač o zamestnanie máte vždy možnosť zvoliť, či máte záujem zúčastniť sa len jedného výberové konania, alebo či máte záujem o uchovanie svojich osobných údajov i pre budúce výberové konania po stanovenú dobu, alebo či majú byť osobné údaje poskytnuté i vybraným spoločnostiam v rámci skupiny XXXLutz, ktorej je XLSK súčasťou.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

1.1. Prevázdkovateľom osobných údajov je spoločnosť XLSK Nábytok s.r.o., so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 35 883 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31448/B.

1.2. Otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov Vám budú kedykoľvek poskytnuté po vyžiadaní na e-mailovej adrese: kariera@xxxlutz.sk, alebo osobne na adrese našej spoločnosti. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je: Miroslav Rebek, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, email: 1dmz@xxxlutz.cz.

2. Ako spracovávame Vaše údaje?

2.1. Pre účasť vo výberovom konaní sú požadované výlučne základné kontaktné údaje uchádzača o zamestnanie (napr. meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa), ďalej informácie týkajúce sa vzdelania, pracovných skúseností, dĺžky praxe, zručnosti, vedomosti a schopnosti. Iné údaje v súvislosti s výberovým konaním spracovávané nie sú.

2.2. Predmetom spracovania spravidla nie sú osobitné kategórie osobných údajov, resp. tieto sú spracovávané len na základe Vášho výslovného súhlasu, ak je to potrebné pre budúce plnenie záväzkov z pracovnoprávneho vzťahu (napr. údaj o zmene pracovnej spôsobilosti, o zdravotnom stave). Tieto údaje sú spracovávané ako údaje dobrovoľne poskytnuté subjektom údajov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Aj v tejto oblasti však vždy platí požiadavka na minimalizáciu rozsahu spracovávaných údajov.

3. Prečo spracovávame Vaše údaje a pre aké účely?

3.1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len za účelom vedenia výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

3.2. Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané i za účelom ich ďalšieho využitia v budúcnosti vypísaných výberových konaní, alebo záujmu pre obsadenie pracovnej pozície v našej spoločnosti, popr. iné spoločnosti skupiny XXXLutz, ktorej je XLSK súčasťou, ak ste k tomu dali svoj výslovný súhlas.

3.3. Spoločnosť nespracováva Vaše osobné údaje pre iné účely, ako bolo uvedené.

3.4. V prípade, že ste udelili k určitému účelu výslovný súhlas k spracovaniu osobných údajov, môže byť tento súhlas z vašej strany kedykoľvek odvolaný a to i v častiach poštou na adrese sídla našej spoločnosti, uvedenej vyššie, alebo na e-mailovej adrese: kariera@xxxlutz.sk

4. Aké máme oprávnené záujmy pre spracovanie osobných údajov?

4.1. Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutným predpokladom pre uskutočnenie výberového konania. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa osobných údajov na výberovom konaní a výbere uchádzača pre pracovnú pozíciu, alebo súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súvislosti s budúcimi výberovými konaniami v našej spoločnosti.

4.2. Oprávneným záujmom našej spoločnosti je výber zodpovedajúceho uchádzača spľňajúceho požiadavky pre výkon danej pracovnej pozície a predzmluvné rokovania.

5. Od koho získavame osobné údaje?

5.1. Osobné údaje pre uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti v rámci výberových konaní získavame od:

  1. od dotknutej osoby priamo
  2. od personálnych agentúr na základe zmluvnej dohody
  3. od agentúr práce na základe zmluvnej dohody
  4. od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

6. Aké subjekty majú prístup k Vašim údajom?

6.1. Prístup k Vašim osobným údajom je obmedzený na poverených zamestnancov našej spoločnosti, do ich kompetencie spadá výber nových zamestnancov a organizácia výberových konaní, najmä zamestnanci personálneho oddelenia, a konateľ spoločnosti.

6.2. Prístup k Vašim osobným údajom majú aj tretie osoby, a to z dôvodu organizácie prijímacích konaní, alebo záujme o uchádzačov prostredníctvom personálnych agentúr a agentúr práce alebo úradu práce. V tejto súvislosti sú Vaše osobné údaje sprístupnené našim subdodávateľom alebo sprostredkovateľom osobných údajov, ako sú personálne agentúry, agentúry práce, úrad práce, poskytovatelia IT služieb a ďalšie osoby, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorené zmluvy o spracovaní osobných údajov, prostredníctvom ktorých je zabezpečovaná ochrana Vašich osobných údajov.

7. Po akú dobu spracovávame Vaše osobné údaje?

7.1. Vaše osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po dobu konania výberového konania, alebo po dobu dvoch rokov za účelom Vášho kontaktovania v budúcich výberových konaniach, ak ste k tomu dali súhlas. Po uplynutí lehoty, po ktorej boli osobní údaje uchovávané, resp. po zániku, pre ktoré boli Vaše osobné údaje získané a spracované, dochádza k ich automatickému vymazaniu. V prípade, že právne predpisy stanovujú inú lehotu za uchovanie Vašich osobných údajov, je naša spoločnosť povinná uchovať Vaše osobné údaje aj po dobu stanovenú v právnych predpisoch.

8. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

8.1. Ako uchádzač o zamestnanie a subjekt údajov, ktoré spracovávame, máte právo:

a) na prístup k osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

b) na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Ak zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, prosíme, upozornite na to, a žiadajte o opravu vašich údajov. XLSK následne údaje opraví/doplní.

c) požadovať výmaz v prípade údajov získaných nezákonným spôsobom, napr. ak sú spracúvané dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne.

d) vzniesť námietku ak sa domnievate, že prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

e) na obmedzené spracovanie ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak XLSK ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov.

f) na prenos údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

g) odvolať súhlas, ktorý ste udelili na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

h) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk – bližší informácie na www.dataprotection.gov.sk pre prípad, že by ich práva vyplývajúce z platných právnych predpisov boli porušené.

9. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracovaní osobných údajov

9.1. Naša spoločnosť nepoužíva pri spracovaní osobných údajov automatizované rozhodovanie.

10. Akým spôsobom sú riešené prípady zneužitia, poškodenie alebo neoprávnené použitie osobných údajov (tzv. bezpečnostné incidenty)?

10.1. V prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov, alebo ich zneužitie, neoprávnené sprístupnenie, poškodenie či ohrozenie, naša spoločnosť postupuje podľa platných právnych predpisov a ak je to stanovené, toto porušenie oznámi bez zbytočného odkladu dotknutej osobe, že jej osobné údaje boli dotknuté. V oznámení sa uvedú údaje o pravdepodobných dôsledkoch porušenia zabezpečenia osobných údajov a popis opatrení, ktoré naša spoločnosť prijala či navrhuje prijať s cieľom vyriešiť dané porušenie, zabezpečenie vrátane prípadných opatrení k zmierneniu možných nepriaznivých dopadov.

10.2. V prípade, že porušenie zabezpečení osobných údajov, alebo ich zneužitie, bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobodu subjektu údajov, bude daný bezpečnostný incident oznámený dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom v Bratislave.

11. Kontakty pre uplatňovanie práv uchádzačov o zamestnanie pri spracovaní osobných údajov

11.1. Všetky Vaše práva, požiadavky či otázky v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov môžu byť uplatnené v našej spoločnosti písomne na korešpondenčnej adrese sídla spoločnosti, alebo na e-mailovej adrese: kariera@xxxlutz.sk alebo na vyššie uvedenej adrese zodpovednej osoby.

XLSK Nábytok s.r.o.